Základy pro dopravce


ODBORNÁ ZPŮSOBILOST pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu

30. 12. 2013  |  Základy pro dopravce

Rozsah zkoušek a druhy dopravy stanoví zákon č. 111/19994 Sb. účinnost ke dni 1.6.2012 a v souladu s (ES) č. 1071/2009. s P.v. 478/2012-nov.

ODPOVĚDNOST DOPRAVCE

30. 12. 2013  |  Základy pro dopravce

Provozovatel vozidla § 10 z. 361/2000 Sb. -novela platí od 19.1.2013

Digitální tachograf

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Digitální tachograf. Karta řidiče. Karta vozidla, servisní karta

Odbor silniční dopravy

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Základním posláním a působností odboru je

Oddělení nákladní dopravy a SOD

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Činnost oddělení:

Oddělení mezinárodní osobní dopravy a správního řízení

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Rozděleno na dvě oblasti:

Režim řidičů

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

(561/2006, AETR, výjimky)

Potvrzení pro řidiče

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Základní informace:

Přeprava zkazitelných potravin (ATP)

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (dále jen Dohoda ATP)

Kabotáž, eurolicence, přepravní povolení

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Povolovací zařízení

Přepravní povolení

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Přepravu mezi ČR a nečlenskými státy EU, jakož i tranzitem přes tyto státy, lze provádět pouze na základě povolení.

Eurolicence, osvědčení řidiče

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Licence pro mezinárodní silniční přepravu zboží pro cizí potřeby, tzv. eurolicence

Kabotáž od 14.5.2010

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

14. listopadu 2009 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, které ruší Nařízení (EHS) č. 881/92, o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států, a dále ruší Nařízení (EHS) č. 3118/93, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu. Toto nařízení se vztahuje na celý Evropský hospodářský prostor (EHP), tj. kromě států EU je nařízení platné i v Norsku, v Lichtenštejnsku a na Islandu. Toto nařízení bude účinné od 4.12.2011, s výjimkou čl. 8 a 9, které jsou účinné od 14.5.2010. Tyto články upravují provádění vnitrostátních přeprav na území hostitelského členského státu, které byly dříve upraveny nařízením č. 3118/93

Silniční balíček

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Ode dne 4.12.2011 nabyla účinnosti tři nová nařízení Evropského parlamentu a Rady, jež tvoří součást tzv. „Silničního balíčku“, krom několika ustanovení (o kabotáži), která se používají již ode dne 14.5.2010.

Dodržování dob řidičů

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

V rámci EU a vnitrostátní doprava (561-2006)

Dodržování dob řidičů mimo EU

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Dopravce musí zajistit, aby řidič dodržoval následující doby:

Znovuzavedení 12 denního pravidla

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 obsahuje v článku 29 novelizaci článku 8 nařízení (ES) č. 561/2006, kterou je znovu zaváděno tzv. „dvanáctidenní pravidlo“.

Režim řidičů - výjimky

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Přepravy uvedené v čl. 3, pís. b) až i) nařízení (ES) č. 561/2006 nespadají do působnosti tohoto nařízení a označujeme je jako výjimky. Při těchto přepravách nemusí být vozidla vybavena tachografem, dopravce nemusí zajistit vedení záznamů o době řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávkách a tyto doby není potřeba ani dodržovat.

Maximální časové úseky pro stahování z přístroje i karty řidiče

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Dne 22.7.2010 vstoupilo v platnost Nařízení Komise (EU) č. 581/2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče

SOD

26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

- státní odborný dozor


<< 1 2 >> 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz