26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Dodržování dob řidičů mimo EU

Dopravce musí zajistit, aby řidič dodržoval následující doby:

Doba řízení (čl. 6):     

Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin. Nejvýše dvakrát za týden může být prodloužena až na 10 hodin.

Týdenní doba řízení (celkovou dobu řízení od 0.00 hodin v pondělí a 24.00 hodinami v neděli, tj. během jednoho týdne) nesmí přesáhnout 56 hodin.

Celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů.

Řízení zahrnuje veškeré řízení na území smluvních i nesmluvních stran dohody AETR.

 

Bezpečnostní přestávka (čl. 7):

Po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou bezpečnostní přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku.

Tato bezpečnostní přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut, které jsou zařazeny do doby řízení nebo bezprostředně po této době.

Pro účely bezpečnostní přestávky se doba čekání a doba nevěnovaná řízení strávená ve vozidle při jeho jízdě (při jízdě v osádce), na trajektu nebo ve vlaku nepovažuje za „jinou práci“  a je považována za bezpečnostní přestávku.

 

Denní doba odpočinku (čl. 8): 

V průběhu každých 24 hodin po skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku musí mít řidič:

a) „běžnou denní dobu odpočinku“ v trvání nejméně 11 hodin v celku nebo rozdělenou do dvou časových úseků, z nichž první musí být nepřerušená doba v trvání nejméně 3 hodin a druhý nepřerušená doba v trvání nejméně 9 hodin;

b) „zkrácenou denní dobu odpočinku“ v trvání nejméně 9 hodin, ale kratší než 11 hodin.

 

Mezi dvěma týdenními dobami odpočinku smí mít řidič nanejvýš tři zkrácené denní doby odpočinku.

 

Jedná-li se o více řidičů, kteří se podílí na provozu vozidla s více řidiči, musí každý z řidičů čerpat novou denní dobu odpočinku v trvání nejméně 9 hodin za každé období 30 hodin od ukončení denní nebo týdenní doby odpočinku.

 

Provoz s více řidiči znamená stav, kdy jsou během doby řízení mezi dvěma po sobě následujícími denními dobami odpočinku nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou odpočinku ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, aby je řídili. Během první hodiny provozu s více řidiči není přítomnost dalšího řidiče nebo řidičů povinná, ve zbývající době však povinná je.

Odchylky od denní doby odpočinku

Běžná denní doba odpočinku, pokud řidič doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici, může být přerušena nanejvýš dvakrát jinými činnostmi, jsou-li splněny následující podmínky:

a) část denní doby odpočinku strávená na zemi musí být čerpána před částí denní doby odpočinku strávenou na palubě trajektu nebo ve vlaku nebo musí být čerpána po ní;

b) doba mezi částmi denní doby odpočinku musí být co nejkratší a nesmí za žádných okolností přesáhnout celkem 1 hodinu před naloděním (naložením) nebo po vylodění (vyložení), přičemž do této doby jsou zahrnuty i celní formality.

Během všech částí denní doby odpočinku musí mít řidič k dispozici lůžko nebo lehátko.

 

Týdenní doba odpočinku:         

Ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič nejméně:

a) dvě „běžné týdenní doby odpočinku“ (doba odpočinku v trvání nejméně 45 hodin); nebo

b) jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu „zkrácenou týdenní dobu odpočinku“ v délce nejméně 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu.

Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.

Každá doba odpočinku vybraná náhradou za zkrácení týdenní doby odpočinku musí bezprostředně navazovat na jinou dobu odpočinku trvající nejméně 9 hodin.

 

Pokud se tak řidič rozhodne, smí čerpat denní dobu odpočinku nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku mimo místo obvyklého odstavení vozidla v zaparkovaném vozidle, je-li vozidlo pro každého řidiče výrobcem vybaveno speciálně upraveným napevno vestavěným lehátkem.

Týdenní doba odpočinku, která spadá do dvou týdnů, může být připojena ke kterémukoli z těchto týdnů, avšak nikoli k oběma.

 

Týdenní doba odpočinku při provozu s více řidiči (odchylka od čl. 8 odst. 6 písm. a) dohody AETR):

Řidiči zapojení do provozu s více řidiči musí čerpat každý týden běžnou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 45 hodin. Tuto dobu lze zkrátit až na 24 hodin (zkrácená týdenní doba odpočinku). Každé zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu.

 

Výjimka z čerpání týdenní doby odpočinku  - 12-ti denní pravidlo:

V případě jednorázové mezinárodní přepravy cestujících jinou než linkovou dopravou může řidič odložit týdenní dobu odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí běžné týdenní době odpočinku za předpokladu, že:

a) přeprava trvá nejméně 24 po sobě jdoucích hodin ve smluvní straně nebo třetí zemi, která není zemí, kde byla přeprava zahájena, a

b) po uplatnění této odchylky řidič čerpá:

i,  buď 2 běžné týdenní doby odpočinku,

ii, nebo jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po skončení doby, v níž je uplatňována odchylka,

a

c) čtyři roky poté, co stát registrace zavedl digitální tachograf, je vozidlo vybaveno záznamovým zařízením v souladu s požadavky Dodatku 1B Přílohy dohody AETR, a

d) v případě, že řízení probíhá v časovém úseku mezi 22:00 a 6:00, je po 1. lednu 2014 vozidlo provozováno s více řidiči nebo doba řízení uvedená v článku 7 zkrácena na tři hodiny (doba řízení, po uplynutí které musí řidič čerpat bezpečnostní přestávku).

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz