30. 12. 2013  |  Základy pro dopravce

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu

Rozsah zkoušek a druhy dopravy stanoví zákon č. 111/19994 Sb. účinnost ke dni 1.6.2012 a v souladu s (ES) č. 1071/2009. s P.v. 478/2012-nov.

Podle zákona 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů

S platností od 4. 12. 2011 se v souladu s čl. 8 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, a sjednocujezkoušky z odborné způsobilosti dopravce nebo odpovědného zástupce podle kritérií, která určí členský stát ES.

 

                  Zkouška se skládá z těchto předmětů:   El. test je generevou z celk počti cca  500 otázek /viz níže.

 

    1. Občanské právo,

     2. Obchodní právo

     3. Sociální právo

     4. Daňové právo

     5. Obchodní a finanční správa podniku

     6. Přístup na trh

     7. Technické normy a technická hlediska provozu

     8. Bezpečnost silničního provozu

 

Průběh zkoušky

Test z každého předmětu obsahuje 10 otázek, pořadí testů může uchazeč volit dle svého uvážení. Časový limit je stanoven v délce 30 min. na každý zkušební test. Případová studie se zpracovává na počítači, písemně pouze v případě, že je toto dohodnuto předem a vyznačeno na přihlášce. Při písemném zpracování musí být písmo čitelné. Časový limit na vypracování případové studie je 2 hodiny. Zkouška v jednom termínu může trvat maximálně 6 hodin.

Pokud uchazeč dosáhl u zkoušky méně než 60 % z celkového počtu bodů, které mohou být dosaženy, nebo neprospěl z jedné její části – tedy dosáhl méně než 50% z testu u každého jednotlivého předmětu nebo 50 % případové studie, je zkouška považována za vykonanou neúspěšně, uchazeč neprospěl a má právo zkoušku opakovat. Opravnou zkoušku skládá pouze z toho předmětu, kde nedosáhl potřebný počet bodů, tj. vypracuje test z jednoho či více předmětů nebo vypracuje novou studii. Opravnou zkoušku může uchazeč opakovat vícekrát, musí ji však složit nejpozději do 12-ti měsíců ode dne skládání původní zkoušky. Po uplynutí 12-ti měsíců musí žadatel skládat zkoušku celou znovu.
 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz