30. 12. 2013  |  Základy pro dopravce

ODPOVĚDNOST DOPRAVCE

Provozovatel vozidla § 10 z. 361/2000 Sb. -novela platí od 19.1.2013

Provozovatel vozidla  § 10 z. 361/2000 Sb. -novela platí od 19.1.2013

§ 10   Povinnosti provozovatele vozidla   (červeně novelizace od 19.1.2013 - paradox)

 

 (1) Provozovatel vozidla nesmí:
 a) přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním
     právním předpisem,2) pokud nejde o přípojný podvozek (vozidlo) k záchrannému vozidlu Horské služby podle § 5 odst. 3,
 b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2,
 c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3,
 d) přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.

      (2)  Provozovatel vozidla je povinen zajistit, aby barevné provedení a označení vozidla nebylo zaměnitelné se zvláštním barevným provedením vozidel Vojenské policie podle zvláštního právního předpisu,12) policie podle zvláštního právního předpisu,13) celní správy podle zvláštního právního předpisu,14) obecní policie podle zvláštního právního předpisu,14a) Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) podle zvláštního právního předpisu14b) a vozidel jednotek požární ochrany podle zvláštního právního předpisu.14c)
 
(3) Provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.
 
      (4)  Provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo, s výjimkou, kdy provozovatelem vozidla je zpravodajská služba, jsou povinni na výzvu policie, krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení tohoto zákona; tímto ustanovením není dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu14d).

Moje vsuvka " (Zde nastupuje problém pro - soukromé osoby, organizace, právnické a fyzické osoby.     "
 
      (5)  Provozovatel vozidla kategorie M2 a M32), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, je povinen zajistit, aby přepravované osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející byly poučeny o povinnosti použít tento zádržný bezpečnostní systém. Způsoby informování stanoví prováděcí právní předpis.

   A tady je ten paradox při porušení nebo nezajištění  odst. 3)  a  4),  pokud nesdělíte osobu blízkou nebo nezajistíte dodržování pravidel.  hrozí vám pokuta až do výše 10 000,- Kč, ale nedostáváte tr. body.
Paradox:  Pokud pojedete jako provozovatel a vozidlo bude řídit jiná osoba - extrém, ale podle tohoto ustanovení můžete dostat pokutu oba.
 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz