26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Znovuzavedení 12 denního pravidla

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 obsahuje v článku 29 novelizaci článku 8 nařízení (ES) č. 561/2006, kterou je znovu zaváděno tzv. „dvanáctidenní pravidlo“.

Navržená úprava se použila ode dne 4. června 2010 v následujícím znění: 

„6a.      Odchylně od odstavce 6 může řidič vykonávající jednorázovou mezinárodní příležitostnou osobní přepravu definovanou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy odložit týdenní dobu odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí řádné týdenní době odpočinku za předpokladu, že:

a) doprava trvá nepřetržitě nejméně 24 hodin v členském státě nebo třetí zemi, na kterou se vztahuje toto nařízení a která není zemí, kde byla doprava zahájena;

b) po uplatnění odchylky řidič nastoupí na

                       i) buď dvě běžné týdenní doby odpočinku, nebo

ii) jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po ukončení doby, v níž je uplatňována odchylka;

c) vozidlo bude po 1. lednu 2014 vybaveno záznamovým zařízením splňujícím požadavky přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85 a

d) v případě, že řízení probíhá mezi 22:00 a 6:00, musí s platností od 1. ledna 2014 být ve voze dva řidiči nebo je doba řízení uvedená v článku 7 zkrácena na tři hodiny.

Evropská Komise byla přitom nařízením pověřena sledovat uplatňování této odchylky s cílem zajistit, aby byla za velmi přísných podmínek zachována bezpečnost na silnicích, a to zejména prostřednictvím kontroly toho, zda celková kumulovaná doba řízení v průběhu časového úseku, na nějž se vztahuje tato odchylka, není nepřiměřená. Výsledky tohoto pozorování zapracuje Komise do hodnotící zprávy, která bude podkladem dalších vhodných změn nařízení.

 

Pro vozidla, na které se vztahuje režim Dohody AETR platí dle čl. 8 odst. 6 písm. b) Dohody následující, v zásadě obdobná, pravidla:

Čl. 8 odst. 6 písm. b) Dohody AETR

6b.         Odchylně od odstavce 6 písm. b) může řidič vykonávající jednu mezinárodní přepravu cestujících jinou než linkovou dopravou odložit týdenní dobu odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24 hodinových časových úseků následujících po předchozí řádné týdenní době odpočinku za předpokladu, že:

i)         přeprava trvá nejméně 24 po sobě následujících hodin ve smluvní straně nebo třetí zemi, a která není zemí, kde byla přeprava zahájena, a

 

ii)         po uplatnění této odchylky řidič čerpá:

a.         buď 2 běžné týdenní doby odpočinku,

b.        nebo jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po ukončení doby, v níž je uplatňována 
odchylka, a

 

iii)       čtyři roky poté, co stát registrace implementoval digitální tachograf, bude vozidlo vybaveno záznamovým zařízením v souladu s požadavky Dodatku 1B Přílohy, a

 

iv)       po 1. lednu 2014 je vozidlo v případě, že je řízeno v časovém úseku od 22:00 h do 6:00 h, provozováno s více řidiči nebo je doba řízení uvedená v článku 7 zkrácena na tři hodiny.

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz