26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Kabotáž od 14.5.2010

14. listopadu 2009 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, které ruší Nařízení (EHS) č. 881/92, o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států, a dále ruší Nařízení (EHS) č. 3118/93, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu. Toto nařízení se vztahuje na celý Evropský hospodářský prostor (EHP), tj. kromě států EU je nařízení platné i v Norsku, v Lichtenštejnsku a na Islandu. Toto nařízení bude účinné od 4.12.2011, s výjimkou čl. 8 a 9, které jsou účinné od 14.5.2010. Tyto články upravují provádění vnitrostátních přeprav na území hostitelského členského státu, které byly dříve upraveny nařízením č. 3118/93

Kabotáží je vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském členském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci členského státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo byl jinak usazen.  

Každý dopravce, provozující nákladní dopravu pro cizí potřebu, který je držitelem licence Společenství, tzv.eurolicence,  je oprávněn za podmínek stanovených v uvedeném nařízení provozovat kabotáž. Kabotážimusí vždy předcházet mezinárodní přeprava věcí z členského státu nebo ze třetí země do jiného členského státu. Kabotáž může být provedena až po dodání nákladu, dovezeného v rámci mezinárodní přepravy, tj. až po úplném vyložení nákladu z mezinárodní přepravy. Musí být provedena se stejným vozidlem, v případě soupravy se stejným motorovým vozidlem, se kterým byla provedena mezinárodní přeprava, která kabotáži předchází. Kabotáž je možné provést buď v hostitelském členském státě, do kterého směřovala mezinárodní přeprava, nebo v jakémkoli jiném členském státě.  

 

1.      Kabotáž v hostitelském členském státě, do kterého směřuje  mezinárodní přeprava

V tomto případě je možné provést v hostitelském členském státě až tři kabotážní přepravy. K poslední vykládce v rámci kabotáže však musí v hostitelském členském státě dojít do 7 dnů od poslední vykládky z mezinárodní přepravy.

 

2.      Kabotáž v jiném členském státě, než do kterého směřuje mezinárodní přeprava

V tomto případě je možné  provést ve  lhůtě 7 dnů celkem 3 kabotážní přepravy v členských státech odlišných od státu, kam směřovala původní mezinárodní přeprava, a to za podmínky, že v každém členském státě je povolena pouze jedna kabotážní přeprava ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy vozidlo bez nákladuvstoupilo na území tohoto státu. 

 

V obou případech má dopravce povinnost předložit jasné důkazy o dovozu v rámci mezinárodní přepravy a o každé návazné kabotáži, kterou uskutečnil. Kabotážní přeprava uskutečněná v hostitelském členském státě dopravcem - nerezidentem je v souladu s pravidly stanovenými nařízením č. 1072/2009 pouze pokud tento dopravce bude moci předložit jasné důkazy o  dovozu v rámci mezinárodní přepravy a o každé návazné prováděné kabotáži.

 

Důkazy musí pro každou jízdu obsahovat tyto údaje:

a)                  jméno, adresa a podpis odesílatele;

b)                   jméno, adresa a podpis podnikatele v silniční nákladní dopravě;

c)                  jméno a adresa příjemce; po dodání nákladu i jeho podpis a datum dodání;

d)                  místo a datum přejímky nákladu a místo určené pro dodání;

e)                  běžný popis nákladu a způsobu balení, v případě nebezpečných věcí pak jejich všeobecně známý popis, jakož i počet balení a jejich zvláštní označení a čísla;

f)                   hrubá hmotnost nákladu nebo jiné vyjádření jeho množství;

g)                  registrační značka (poznávací značka) motorového vozidla a návěsu.

Nevyžaduje se žádný další doklad, který by prokazoval splnění výše uvedených podmínek.

Pokud tedy dopravce nepředloží  při silniční kontrole žádný doklad o mezinárodní přepravě a  o následných kabotážních přepravách, nejsou dodržena pravidla pro provádění kabotáže dle uvedeného nařízení a jedná se tak o provádění nepovoleného druhu přepravy (o nepovolenou kabotáž nad rámec nařízení č.1072/2009), za kterou může být udělena sankce dle vnirostátních předpisů jednotlivých členských států.  

 

Podmínky stanovené pro provádění kabotáže je třeba dodržet i v případě následujících přeprav pro cizí potřebu (pro které není dle čl. 1 odst. 5 písm. a), b), c) třeba licence Společenství):

a)             přeprava poštovních zásilek v rámci univerzální služby;

b)             přeprava poškozených nebo havarovaných vozidel;

c)             přeprava nákladu vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně největší přípustné hmotnosti přípojného vozidla, nepřesahuje 3,5 t.

Omezením při provádění kabotážních přeprav nepodléhají následující přepravy:

a)            přeprava nákladu vozidly, pokud splňuje tyto podmínky:

- přepravovaný náklad je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáván, kupován, pronajímán, najímán, vyráběn, získáván, zpracováván nebo opravován,

 - účelem jízdy je převezení nákladu z nebo do podniku nebo jeho přemístění uvnitř podniku, popř. mimo podnik, a to pro jeho vlastní potřebu,

- motorová vozidla používaná pro takovou přepravu jsou řízena personálem zaměstnávaným dotyčným podnikem nebo tomuto podniku poskytnutým na základě smluvního závazku,

- vozidla přepravující náklad patří podniku, byla jím koupena na úvěr nebo je má podnik v pronájmu, za předpokladu, že v posledně uvedeném případě tato vozidla splňují podmínky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží  (tato podmínka nemusí být dodržena v případě, náhradního vozidlo během krátkodobé poruchy běžně používaného vozidla),

- taková přeprava je pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku.

b)             přeprava léků, zdravotnických přístrojů a vybavení, jakož i dalšího materiálu pro poskytování pomoci v naléhavých případech, zejména při živelních pohromách.

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz