26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

SOD

- státní odborný dozor

SOD se řídí

zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

vyhláškou č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

SOD vykonávají:

Ministerstvo dopravy

- v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob.

 

Dopravní úřady

- ve svém správním obvodu ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy

 

Celní úřady

- ve svém správním obvodu ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy.

- podávají dopravním úřadům návrhy na zahájení řízení o uložení pokuty

 

VSD (Vrchní státní dozor) vykonává :

Ministerstvo dopravy

- ve všech věcech silniční dopravy

 

Kontrolu vykonávají podle zákona o silniční dopravě:

Policie ČR

- v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu kontroluje, zda je vozidlo v provozu vybaveno doklady předepsanými zákonem o silniční dopravě, zda vozidlo v provozu je stanoveným způsobem označeno nebo jinak vybaveno a zda jsou dodržovány doby řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku řidičů.

 

Orgány inspekce práce

- v rámci dozoru nad bezpečností práce kontrolují splnění podmínek stanovených zákonem o silniční dopravě, pokud souvisejí s bezpečností práce.

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz