26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Silniční balíček

Ode dne 4.12.2011 nabyla účinnosti tři nová nařízení Evropského parlamentu a Rady, jež tvoří součást tzv. „Silničního balíčku“, krom několika ustanovení (o kabotáži), která se používají již ode dne 14.5.2010.

Silniční balíček obsahuje tato nařízení:

§        NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES

 

Toto nařízení upravuje přístup k povolání podnikatele v silniční osobní (nad 9 osob) i nákladní dopravě (nad 3,5 tuny).

Změna podmínek pro výkon funkce odpovědného zástupce pro dopravu - odpovědný zástupce, který není u dopravce zaměstnán v hlavním pracovním poměru, může jako odpovědný zástupce pro dopravu řídit dopravní činnosti až čtyř různých podniků s celkovým vozovým parkem čítajícím nejvýše 50 vozidel.

Přímo se stanoví částky pro prokázání finanční způsobilosti - nejméně 9.000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo. Hodnota Eura se stanoví každoročně a použije se kurz platný v první pracovní den měsíce října zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie.

 §        NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Nejdůležitější změny oproti nařízení Rady (EHS) č. 881/92:

Opis Eurolicence je vyžadován pro vozidla případně soupravy, jejichž největší přípustná hmotnost je vyšší než 3,5 tuny.

Zavedení licence Společenství pro vozidla již od 3,5 t celkové hmotnosti – dle dosavadní úpravy (do 4.12.2011) povolení Společenství nepodléhala vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti nebo do 6 t celkové hmotnosti.

Eurolicence a její opisy mohou mít platnost až 10 let.

Pravidla o kabotáži platí již od 14.5.2011, tj. v návaznosti  na mezinárodní přepravu věcí z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu bude možné provést po dodání nákladu s týmž vozidlem až 3 kabotážní přepravy. Tyto kabotážní přepravy musí být uskutečněny do 7 dnů od poslední vykládky navazující na mezinárodní přepravu. Dále bude možné v uvedené lhůtě 7 dnů provést některé nebo všechny kabotážní jízdy v jakémkoliv členském státě za podmínky, že budou omezeny na jednu kabotážní operaci na členský stát ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy vozidlo vstoupí bez nákladu na území tohoto členského státu. Dopravce musí předložit jasné důkazy o mezinárodní přepravě, během níž přijel do hostitelského členského státu, a o každé návazné kabotáži, kterou v něm uskutečnil. (Pro více informací srov. „Kabotáž od 14.5.2010“).

Posílení současných systémů sledování a kontroly - závazek pro členský stát, aby na základě požadavku jiného členského státu přijal příslušná opatření, pokud dopravce, kterému udělil Eurolicenci poruší stanovené předpisy.

Prohloubení komunikace a výměny informací mezi členskými státy prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst a zaznamenáváním informací do vnitrostátních elektronických rejstříků, které budou vytvořeny podle návrhu nařízení, kterým se stanoví společná pravidla týkající se podmínek, které musí být splněny pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy.

 

§        NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz