26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Eurolicence, osvědčení řidiče

Licence pro mezinárodní silniční přepravu zboží pro cizí potřeby, tzv. eurolicence

Vstupem ČR do EU došlo k zásadní změně v oblasti přístupu na trh v mezinárodní silniční dopravě na území členských států Evropské unie. Od 1. května 2004 je přístup na trh jednotlivých členských států zajištěn prostřednictvím tzv. eurolicence.

Eurolicence je doklad, který nahradil dosud používaná zahraniční vstupní povolení a opravňuje k provádění bilaterálních, tranzitních či třetizemních přeprav na území členských států EU.

Právní úprava vychází z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.

Na základě tohoto předpisu obdrží každý dopravce nejen originál eurolicence, ale i tolik opisů, kolik provozuje vozidel, ať vlastních nebo na základě smluv o pronájmu či leasingu. Tyto musí  být pro případnou kontrolu ve vozidle k dispozici.

Platnost Eurolicence je stanovena až na deset let.

Eurolicenci ani jinému povolení pro přepravu v rámci EU nepodléhají:

1. Přeprava poštovních zásilek v rámci veřejné služby.

2. Přeprava poškozených nebo havarovaných vozidel.

3. Přeprava nákladu vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně největší přípustné hmotnosti přípojného vozidla, nepřesahuje 3,5 t;

4. Přeprava zboží motorovými vozidly, pokud splňují tyto podmínky (dopravce musí být schopen v případě silniční kontroly splnění podmínek také prokázat):

  • Přepravované zboží je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáváno, kupováno, pronajímáno, najímáno, vyráběno, získáváno, zpracováváno nebo opravováno;
  • účelem přepravy je převést zboží z nebo do podniku, jeho přeprava uvnitř podniku, popř. mimo podnik, jde-li o přepravu pro vlastní potřebu;
  • motorová vozidla pro takovou přepravu musí být řízena vlastními zaměstnanci podniku;
  • vozidla přepravující zboží musí podniku patřit nebo jím být koupena na úvěr nebo je musí mít podnik v pronájmu, přičemž v naposledy uvedeném případě musí tato vozidla splňovat podmínky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro přepravu zboží po silnici;

Toto ustanovení se nepoužije na náhradní vozidlo během krátkodobé poruchy běžně používaného vozidla.

  • přeprava smí být pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku.

5. Přeprava léků, zdravotnických přístrojů a vybavení, jakož i dalšího materiálu pro poskytování pomoci v naléhavých případech (zejména při živelních pohromách).

Povolení Společenství ani jinému povolení k přepravě nepodléhají také přepravy a jízdy bez nákladu související s přepravou uvedenou v bodech 1- 5.

Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby

Od 1. května 2004 musí každý dopravce, který zaměstnává řidiče ze třetích států tj. států, které nejsou členem EU, zajistit, aby tito řidiči byli při přepravách prováděných na území členských tátů EU vybaveni osvědčením řidiče. Opis Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby je uložen u dopravce. Řidič dostává k dispozici originál osvědčení, který musí být na požádání předložen kontrolním orgánům.

Osvědčení řidiče je nutné předložit, pokud je řidič státním příslušníkem třetí země, tj. země, která není členem EU, a není na území EU dlouhodobě pobývajícím rezidentem (nemá přiznán právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta za podmínek stanovených v článcích 4 až 7 Směrnice Rady 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty).

Příslušným orgánem pro vydávání Eurolicencí a osvědčení jsou ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb.o silniční dopravě,  dopravní úřady příslušné pro vydání stanoviska ke koncesi,  tj. krajské úřady, dle místa sídla (právnické osoby) nebo místa podnikání (fyzické osoby) dopravce.

 

S některými státy EU je i po vstupu ČR do EU zachováno povolovací řízení při třetizemních přepravách mezi členským státem EU a nečlenskou zemí. Povolovací řízení bylo zachováno s těmito státy: Bulharsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Švédsko.

Povolení přiděluje dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ministerstvo nebo jím pověřená osoba na základě písemné žádosti dopravce. Na základě zákona č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě, § 30, bylo přidělováním zahraničních vstupních povolení pověřeno Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, kde se také žádost o povolení podává. Podrobnosti k přidělování zahraničních vstupních povolení  a náležitosti žádosti stanoví výše uvedená vyhláška.

Dvoustranné dohody o mezinárodní silniční dopravě, které byly uzavřeny mezi ČR a jednotlivými členskými státy EU ještě před vstupem ČR do EU platí v omezené míře tak, že platí pouze ta ustanovení těchto dvoustranných dohod, která nejsou v rozporu s legislativou EU.

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz