26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Potvrzení pro řidiče

Základní informace:

V rámci Evropské unie neexistovalo jednotné potvrzení pro řidiče, které by bylo uznáváno na celém území EU. Některé státy vyžadovaly tzv. žlutá kolečka, jiné státy vyžadovaly potvrzení dle svých národních předpisů a dopravci se proto potýkali s problémy při uznávání těchto potvrzení (ačkoliv nešlo ani tak o obsah toho potvrzení, ale spíš o formu). Z tohoto důvodu vytvořila Evropská komise jednotnou formu potvrzení, které musí být kontrolními složkami uznáno v celé EU.

Konkrétně: Dne 14.4.2007 bylo v  Úředním věstníku č. L99 na straně 14 zveřejněno Rozhodnutí Komise2007/230/ES ze dne 12. dubna 2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, které ve své příloze obsahuje potvrzení o činnostech podle nařízení (ES) č. 561/2006 nebo podle dohody AETR. Vytvoření jednotného potvrzení vychází z čl. 11 odst. 3 směrnice 2006/22/ES, v ČR je povinnost předložit potvrzení stanovena v § 1b odst. 1 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, forma potvrzení ve vyhlášce stanovena nebyla.

                „Ve vozidle, pro které je předepsáno vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, musí mít řidič s sebou kromě záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a paměťové karty řidiče, pokud mu byla vydána, též potvrzení podle článku 1 Rozhodnutí Komise (ES) ze dne 12. dubna 2007 č. 230/2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, vystavené dopravcem o době, kdy v kontrolovaném období neřídil vozidlo včetně uvedení důvodů, nebo jiný doklad prokazující, že vozidlo v tomto období neřídil.“

Při jednáních o tomto potvrzení bylo domluveno několik podmínek:

 • Členské státy nejsou povinny používání formuláře vyžadovat. Pokud však členský stát požaduje, aby byl formulář použit v případech v něm stanovených, musí být tento standardizovaný formulář považován za platný pro takové účely. Členské státy mohou povinné používání formuláře na svém území stanovit a vyžadovat jej od všech dotčených řidičů. Pokud je však ze záznamů tachografu patrné, že došlo k řízení vozidla vyňatého z oblasti působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 nebo dohody AETR, nelze formulář za uvedený časový úsek požadovat (např. pojedete-li vozidlem vybaveným digitálním tachografem v režimu OUT, tj. mimo působnost nařízení (ES) č. 561/2006 nebo dohody AETR, není potřeba mít potvrzení).
 • Elektronický vytisknutelný formulář, jakož i informace týkající se členských států, které povinně zavedly používání formuláře, jsou k dispozici na stránce:

http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm.

 • Formulář je přijímán po celé EU v jakémkoliv úředním jazyce EU. Jeho standardní podoba usnadňuje komunikaci, jelikož obsahuje předem určená očíslovaná pole, která je potřeba vyplnit. Znamená to, že dopravce vydává potvrzení pouze ve svém jazyce. Aby v zahraničí při kontrolách nevznikaly neshody, jsou všechny řádky na potvrzení očíslované – kontrolní orgán si takto může snadno „zajistit překlad“.
 • Všechna pole formuláře je třeba vyplnit strojově, nesmí být vypsaná ručně.
 • Za účelem platnosti musí být formulář podepsán jak zástupcem společnosti, tak řidičem, a to před započetím jízdy. V případě samostatně výdělečně činných řidičů podepíše řidič formulář dvakrát: jako zástupce společnosti i jako řidič.
 • Pouze podepsaný originál je platný.
 • Znění formuláře nelze pozměňovat (nelze doplňovat kolonky např. jiná práce nebo týdenní odpočinek)
 • Formulář nelze podepsat předem, ani jej nelze pozměnit ručně psanými poznámkami. Faxová kopie formuláře je přijatelná pouze ve výjimečných případech, a umožňují-li to vnitrostátní právní předpisy.
 • Formulář je možné vytisknout na dokladu obsahujícím logo a kontaktní údaje společnosti, je však rovněž potřeba vyplnit pole určená pro poskytnutí informací o společnosti
 • Pokud řidič není během jízdy schopen řídit např. v důsledku nemoci či poruchy vozidla, nelze formulář použít a kontrolní orgány si mohou vyžádat jiný doklad prokazující nepoužívání vozidla.
 • Osvědčení se vztahuje pouze na druhy činnosti v něm stanovené. Formulář nelze použít pro jiné činnosti.
 • Rozhodnutí je určeno členským státům, což znamená, že dopravci můžou potvrzení využívat hned od zveřejnění rozhodnutí a státy mají povinnost uznávat toto rozhodnutí, žádná další legislativní činnost není potřebná – potvrzení je závazné pro všechny státy EU, včetně ČR. Potvrzení není závazné pro dopravce, nemusí potvrzení používat.

Aktuální stav:

a)   Ve vnitrostátní dopravě: Již z výše citované vyhlášky vyplývá, že ČR povinné používání jednotného potvrzení nezavedla, na území ČR tedy neustále platí, že forma potvrzení pro řidiče není nijak dána. Kontrolní orgány by proto měli uznávat i např. tzv. žlutá kolečka, samozřejmě za předpokladu, že jsou vyplněna správně a obsahují všechny potřebné údaje.

b)   V mezinárodní dopravě:   Dopravci se nyní v EU potýkají s neuznáváním žlutých koleček. Uznání nebo neuznání žlutého kolečka (v jehož neprospěch je i fakt, že  neexistuje žádná závazná úprava týkající se žlutých koleček, způsob vyplnění je výhradně na rozhodnutí dopravce) je pouze na konkrétním kontrolním pracovníkovi, kontrolor jakékoliv jiné potvrzení než potvrzení jednotné může, ale i nemusí uznat. Uznat musí pouze správně a úplně vyplněné jednotné potvrzení. Navíc, některé státy EU zavedly jednotné potvrzení jako povinné, proto by dopravci při jízdách do těchto států měli používat výhradně toto potvrzení. Tabulku s výčtem států, ve kterých je používání potvrzení povinné si můžete stáhnout výše.

V případě, potřebujete řidiči vydat potvrzení, že neřídil z důvodu jiného než předpokládá jednotné potvrzení navrhujeme jak pro mezinárodní, tak pro vnitrostátní dopravu:

 • potvrzení pro jiné důvody než předpokládá jednotné potvrzení by mělo obsahovat přesnou identifikaci dopravce a řidiče, podpis dopravce a řidiče, uvedení důvodů a období, proč, resp. kdy řidič neřídil. Potvrzení doporučujeme vypsat rovněž strojově, aby nevznikaly pochyby o pravosti potvrzení. Na druhé straně nedoporučujeme formou napodobovat jednotné potvrzení, protože by to mohlo být vnímáno jako úprava jednotného potvrzení, což není přípustné (text jednotného potvrzení nesmí být měněn).
 • v případě vykonávání „jiné práce“, „pracovní pohotovosti“ nebo čerpání „odpočinku“ je potřeba využít čl. 15 odst. 2, druhý pododstavec nařízení Rady (ES) č. 3821/85:

Jestliže v důsledku svého vzdálení se od vozidla nemůže řidič používat zařízení zabudované do vozidla, musí být časové úseky uvedené v odst. 3 druhé odrážce písm. b), c) a d)

a)   zaznamenány na záznamovém listu ručně, automatickým záznamem nebo jinými prostředky čitelně a bez znečištění listu, je-li vozidlo vybaveno záznamovým zařízením v souladu s přílohou I (pozn. analogový tachograf), nebo

b)   zadány na kartu řidiče zařízením k ručnímu zadání údajů, je-li vozidlo vybaveno záznamovým zařízením v souladu s přílohou IB (pozn. digitální tachograf).

 

Řidič by v těchto případech měl události vyznačit na zadní straně záznamového listu do tabulky k tomu určené v případě použití analogového tachografu. V případě použití digitálního tachografu má řidič tyto události doplnit ručně na kartu řidiče, či na zadní stranu výtisku záznamu činností. Pouze nebude-li to objektivně možné, lze vydat potvrzení, jak je uvedeno níže.  

Poslední vývoj a úprava jednotného potvrzení:

Dne 14. prosince 2009 přijala Evropská Komise na základě zmocnění uděleného jí v čl. 11 odst. 3 Směrnice EP a Rady 2006/22/ES Rozhodnutí Komise č. 959/2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě. Toto Rozhodnutí bylo oznámeno v Úředním věstníku Evropské unie (pod číslem K(2009) 9895) a nové potvrzení tak nahradilo starý formulář. Ministerstvo dopravy požádalo o úpravu některých pojmů v české verzi dokumentu, takže formulář dojde ještě drobných terminologických změn, nicméně v podobě, v jaké je jej možné stáhnout ze stránekhttp://ec.europa.eu, je v současné chvíli plně platný a použitelný.

Přijaté změny znamenají zejména následující:

a) Bylo rozšířeno spektrum možností, pro které je možné formulář vystavit. Mimo dosavadní důvody lze napříště formulářem ospravedlnit absenci záznamů i v případech kdy je tato způsobena:

-      čerpáním volna či odpočinku,

-      výkonem jiné práce, než je řízení, 

-      pracovní pohotovostí

Toto rozšíření provedla Komise na základě zkušeností, získaných po dvou letech používání formuláře za účelem zvýšení jeho praktické využitelnosti. Stále ovšem platí, že primárním zdrojem informací pro kontrolní orgány zůstávají záznamy ze záznamového zařízení.
Na rozdíl od současného stavu bude tedy potvrzení přijato pouze v případech výjimečných situací, kdy z objektivních příčin nebylo možné záznamy o dobách řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávek vést. Členské státy nejsou povinny formulář využívat, pokud však jeho použití pro předvídané případy vyžadují, musí být standardizovaný formulář uznán.

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz