26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

SOD - kontrola - protokol

O kontrolním zjištění se pořizuje protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny.

V protokolu se uvádí:

-          označení kontrolního orgánu a kontrolních pracovníků na kontrole zúčastněných

-          označení kontrolované osoby

-          místo a čas provedení kontroly

-          předmět kontroly

-          kontrolní zjištění

-          označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá

  • Protokol podepisují kontrolní pracovníci, kteří se kontroly zúčastnili.
  • Seznámení s protokolem a jeho převzetí potvrzují kontrolované osoby podpisem protokolu.
  • Odmítne-li kontrolovaná osoba seznámit se s kontrolním zjištěním nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu.
  • Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší.

V případě, že je prováděna kontrola přepravy nebezpečných věcí (ADR), připojí k protokolu kontrolní orgán tzv. kontrolní seznam. Vzor kontrolního seznamu můžete nalézt v příloze vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě.

 

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz