26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

SOD - práva a povinnosti při kontrole

Informace o kontrole

Kontrolní pracovníci

oprávnění zejména:

- vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena,

- požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží (dále jen "doklady"),

- požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,

- zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů,

- požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků,

- v případech stanovených zákonem o státní kontrole ukládat pořádkové pokuty

 

povinnosti zejména:

- zjistit při kontrole skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou kontrolní pracovníci povinni prokázat doklady.

- oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly,

- šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,

- předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí,

- zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,

- pořizovat o výsledcích kontroly protokol

- seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a předat jim stejnopis protokolu

 

Kontrolované osoby

povinnosti zejména:

- vytvořit základní podmínky k provedení kontroly,

- jsou povinny poskytnout součinnost odpovídající oprávněním kontrolních pracovníků

- poskytnout v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze jejich činnosti a technickému vybavení materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz