15. 11. 2013  |  Svazy dopravy a logistiky

SVAZ DOPRAVY

Svaz dopravy (dříve Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě) vznikl po roce 1989, kdy nová politická a ekonomická situace v zemi vyvolala potřebu založit organizaci dopravních zaměstnavatelů a podnikatelů, která by hájila zájmy svých členů v období transformace.

Svaz vznikl jako nezávislá dobrovolná, nepolitická a otevřená zájmová organizace, která sdružuje zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty, působící ve všech základních i příbuzných oborech dopravy.

Počátkem roku 1994 se svaz spojil se Svazem průmyslu ČR, který zastřešuje všechny průmyslové obory a soustřeďuje převážnou míru rozhodujících podnikatelských subjektů. Toto nové uskupení přijalo název Svaz průmyslu a dopravy ČR a je nejsilnějším podnikatelským svazem v republice. Soustřeďuje více než 25 podnikatelských svazů s členskou základnou 1,3 mil. pracovníků. Svaz dopravy je z těchto členských svazů největší. Prezident Svazu dopravy je současně víceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Organizačně se svaz dělí na dvanáct odborných sekcí. V jejich čele stojí předseda, který je současně členem představenstva svazu. V těchto základních organizačních jednotkách jsou řešeny problémy toho kterého druhu dopravy. Členské organizace svazu mají možnost se zapojit do práce ve více sekcích.

Celkově sdružuje Svaz dopravy České republiky 123 podnikatelských subjektů dopravního zaměření, které poskytují zaměstnání více než 100 tisícům zaměstnanců.

 

POSLÁNÍ SVAZU

Základním posláním svazu je vytvářet podmínky pro rozvoj dopravního systému republiky a to ve všech základních i příbuzných oborech. K naplnění svého poslání vykonává svaz zejména tyto činnosti:

-

hájí obchodní, podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s parlamentem, vládou České republiky, odbory, příslušnými orgány pro dopravu v Evropské unii, politickými stranami a dalšími národními a mezinárodními institucemi,

-

podporuje práci svých členů prostřednictvím nabídky informací a koordinuje přístup svých členů ke koncipování jejich společných stanovisek a rozhodnutí v dané věci,

-

prostřednictvím sdělovacích prostředků zajišťuje informovanost a usiluje o porozumění veřejnosti pro potřeby svých členů v podnikatelské a zaměstnavatelské sféře,

-

působí jako odborný poradce při přípravě politicko-hospodářských rozhodnutí v oblasti dopravy na národní i mezinárodní úrovni,

-

uplatňuje zájmy svých členů v zahraničí formou spolupráce se zahraničními podnikatelskými svazy působícími v oblasti dopravy a pomáhá navazovat přímé styky našich a zahraničních podnikatelských subjektů.

Spolupráce se zahraničními svazy je důležitá pro harmonizaci dopravních podmínek jednotlivých druhů doprav a zavedení systému práce pro zakládání spolupráce s příslušnými orgány pro dopravu v Evropské unii.

K zabezpečení těchto činností má svaz vytvořeny vazby na příslušné centrální orgány a jejich odborné útvary. Nejužší kontakty jsou vybudovány s odbornými útvary Ministerstva dopravy, které vyžadují účast zástupců našeho svazu při tvorbě dopravních vyhlášek.

Vliv na rozvoj dopravního systému ve státě prosazuje svaz kromě účastí svých odborníků v pracovních týmech rezortního ministerstva i v podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru Parlamentu ČR. Nejvyšší republikový dohadovací orgán, tripartita, má zřízenu dopravní komisi, které je prezident svazu členem.

Svaz dopravy je připomínkovým místem, takže podle příslušnosti mohou jednotlivé sekce svazu jeho prostřednictvím uplatňovat připomínky k legislativním záměrům státu.

Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada, která pro období mezi zasedáním VH pověřuje exekutivním vedením představenstvo svazu, které je sedmnáctičlenné. Ze svého středu volí představenstvo prezidenta a viceprezidenty. Tito tvoří výkonný výbor svazu. Nejvyšším kontrolním orgánem svazu je pětičlenná dozorčí rada.

Zdroj: http://www.svazdopravy.cz/Příbuzné články:


 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz