13. 11. 2013  |  Incoterms 2000

Incoterms

INCOTERMS je soubor mezinárodních výkladových pravidel, který je připravován a vydáván Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (ICC) od roku 1936.

INCOTERMS je soubor mezinárodních výkladových pravidel, který je připravován a vydáván Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (ICC) od roku 1936. Do dnešní doby byly INCOTERMS publikovány v letech 1953, 1967, 1980, 1990 a 2000. Vydáním nové verze pravidel starší verze nezanikají, proto je u jednotlivých dodacích doložek nutné uvádět rok vydání INCOTERMS, aby nedocházelo k zbytečným sporům v jejich výkladě.

INCOTERMS nemají povahu právní normy a závaznými se stávají pouze tehdy, jestliže se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy. INCOTERMS určují pouze vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, neřeší otázku přechodu vlastnictví ke zboží, ale jenom otázku přechodu nákladů a rizik z prodávajícího na kupujícího.

CPT - (Carriage Paid to) přeprava placena do.
CPT stanoví takový vztah mezi kupujícím a prodávajícím při přepravě zboží, kdy prodávající sjednává na své náklady přepravu zboží do sjednaného místa určení. Odpovědnost a rizika spojená se zbožím přecházejí na kupujícího tehdy, když je zboží předáno prvnímu dopravci. Prodávající hradí náklady ale až do ujednaného místa určení, sjednává navíc na vlastní náklady povolení pro vývoz zboží, ostatní náklady a formality.

EXW - (Ex Works) ze závodu.
Tato doložka stanoví, že náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v závodě dodavatele, a to okamžitě, je-li zboží připraveno kupujícímu k odebrání. Po převzetí tak splní prodávající svojí povinnost, ostatní náklady a výlohy dopravy do místa určení již obstarává kupující.

DDU - (Delivered Duty Unpaid) s dodáním clo neplaceno.
DDU stanoví, že povinností prodávajícího je dát zboží k dispozici kupujícímu na ujednaném místě v zemi, kam bude dovezeno. Také musí nést všechny výlohy a rizika spojená s jeho dopravou a to i včetně vykládky; výjimkou je platba cla, daní a dalších úředních poplatků, placených při dovozu. Právě ty hradí kupující, který již v zemi dovozu převzetím zboží za něj bude odpovídat.

FCA - (Free Carrier) vyplaceně k boku lodi.
FCA stanoví, že prodávající je povinen předat dodané zboží v ujednaném místě dopravci. Způsob dopravy či dopravce si kupující volí sám. Když neuvede přesné místo, může prodávající zvolit si mezi místem nebo stanoveným pásmem, kde bude zboží vydáno dopravci. Po převzetí dopravcem přecházejí rizika a náklady z prodávajícího na kupujícího.

FAS - (Free Alongside Ship) vyplaceně dopravci.
FAS stanoví že obstarání a sjednání podmínek přepravy přísluší kupujícímu. Náklady a rizika na něj přecházejí tehdy, dodá-li zboží k boku lodi v místě nalodění, které si sám stanovil. Prodávající na vlastní náklady zase obstarává kupujícímu osvědčení o původu zboží, doklad o dodání zboží k boku lodi a vývozní povolení na jeho náklad. Kupující nese případné další výlohy a rizika spojená se zbožím, pokud by loď nebyla včas v přístavu či nebyla schopná zboží naložit.

FOB - (Free on Board) vyplaceně na palubu lodi.
FOB stanoví, že náklady a rizika přicházejí na kupujícího v okamžiku nalodění zboží (přechodem zboží přes zábradlí lodi) v ujednaném přístavu. Prodávající hradí veškeré náklady na zboží až do jeho dosažení paluby lodi. Musí obstarat i doklad o doručení zboží a osvědčení o jeho původu. Kupující je zase povinen loď najmout, zajistit prostor na ní a informovat prodávajícího o ní, přístavu a době, kdy bude moci zboží naložit. Pokud to nedodrží, nese odpovědnost za chybu a musí případné výlohy zaplatit.

CFR, nebo C&F - (Cost and Freight) náklady a přepravné.
Podle CFR musí prodávající zařídit na vlastní náklady přepravu zboží až do ujednaného místa určení (a to včetně povolení pro vývoz, osvědčení o původu zboží a konzulární faktury). Odpovědnost za zboží (tj. rizika s ním spojená) přechází na kupujícího poté, co zboží překročí zábradlí na lodi, na níž se nakládá v ujednaném přístavu nalodění; prodávající ale platí přepravné až do přístavu, kde má být zboží vyloděno.

CIF - (Cost, Insurance and Freight) náklady, pojištění a přepravné.
CIF je doložka velmi podobná CFR, stanoví takový vztah mezi prodávajícím a kupujícím, kdy povinností prodávajícího je zajistit osvědčení o původu zboží, povolení k vývozu zboží a také zaplatit námořní přepravu. Za rizika se zbožím spojená ručí až do doby, než je zboží naloděno v ujednaném přístavu. Oproti CFR musí ale prodávající také ještě zajistit převoditelnou námořní pojistku proti nebezpečím námořní dopravy. Pojistka musí krýt 110 % ceny CIF.

DAF - (Delivered at Frontier) s dodáním na hranici.
Doložka DAF stanoví takový vztah mezi kupujícím a prodávajícím, kdy kupující přebírá odpovědnost a rizika spojená se zbožím jakmile bylo dáno k dispozici kupujícímu pro vývoz v ujednaném místě před celní hranicí sousední země. Povinností prodávajího je kupujícímu poskytnout obvyklý dopravní doklad, skladní list, vydací list, naloďovací potvrzení či jiný podobný doklad. Dále musí zaplatit veškeré celní poplatky, spotřební daně za zboží a to až do okamžiku, kdy ho předává kupujícímu.

DES - (Delivered ex Ship) s dodáním z lodi.
Doložka DES stanovuje, že kupující přebírá odpovědnost a rizika za doručené zboží v okamžiku, kdy mu prodávající dá zboží k dispozici na palubě lodi ve sjednaném přístavu, na obvyklém vykládacím místě, před jeho vykládkou. Povinností prodávajícího je, uvědomit kupujícího včas o předpokládaném dni příjezdu lodi, na níž je zboží naloženo a dodat mu včas konosament, vydací list, osvědčení o původu zboží, konzulární fakturu nebo další potřebné doklady, nebo mu případně poskytnout pomoc při obstarávání dokladů dalších vystavovaných v zemi nalodění či původu.

CIP - (Carriage and Insurance Paid to) přepravné a pojištění placeno do .
Tato doložka stanoví, že rizika spojená s přepravou zboží přecházejí na kupujícího od prodávajícího tehdy, kdy prodávající předá zboží prvnímu dopravci. Ten ale přepravu hradí ale až od sjednaného místa určení. Prodávající má stejné povinnosti, jako u doložky CTP (sjednává povolení pro vývoz zboží a vyřizuje všechny ostatní formality). Navíc ale musí zajistit pojištění v hodnotě 110 % ceny zboží, to musí být uzavřeno ve stejné měně, jako byla smlouva.

DEQ - (Delivered ex Quay) s dodáním z nábřeží .
Podle doložky DEQ je povinností prodávajícího dát zboží odbavené pro dovoz k dispozici kupujícímu až na nábřeží v ujednaném přístavu určení. Předáním zboží na tomto místě také kupující přebírá rizika spojená s další dopravou do cíle určení. Prodávající nese odpovědnost za dodání zboží až do ujednaného místa, jeho povinností je i obstarat dovozní povolení, nést veškeré výlohy související s celním projednáním, dovozními daněmi a dávkami. Také musí zařídit kupujícímu pořízení dokladů k převzetí zboží a jeho dopravě z nábřeží. Pokud si oba přejí, aby celní formality pro dovoz zajistil kupující, namísto prodávajícího musí být slova clo placeno nahrazena slovy clo neplaceno; doložka má tak dvě varianty.

DDP - (Delivered Duty Paid) s dodáním clo placeno .
DDP stanoví, že povinností prodávajícího je opatřit dovozní povolení pro zboží, uhradit clo, dovozní daně a jiné dovozní dávky. Kupující si převezme zboží spolu s odpovědností za něj až v zemi, kde se nachází cílový závod. Pokud to není ve smlouvě uvedeno, povinností prodávajícího není opatřit pojištění.

Slovníček pojmů

A

Aetr - Vyhláška o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici

ATP - Úmluva o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy

AWB - (Air Waybill) Letecký nákladní list

B

BAF - Bunker Adjustment Factor (palivová přirážka)

B/E - (Bill of Exchange) směnka

Bill of Lading - konosament/náložný list

Booking - rezervace, zamluvení, zaknihování místa

B/c - (Bulk cargo) volně ložené, sypké zboží, hromadný náklad

C

CAF - (Currency Adjustment Factor) měnová přirážka

cargo area - ložná plocha

cargo capacity - nosnost, ložný prostor

Carnet ATA - celní doklad dovolující svému vlastníkovi dočasně dopravovat, nebo posílat zboží aniž by platil clo

Carnet TIR - Soubor listin, který provází náklad při silniční mezinárodní dopravě zboží.

C.B.D. - (Cash before delivery) placení hotově předem před dodáním

CEMT - (Conférence Européenne des Ministres des Transports) Evropská konference ministrů dopravy

CEMT povolení - umožňuje firmám dopravovat zboží v přeshraniční nákladní přepravě mezi členskými státy CEMT

CMR nákladní list - přepravní doklad v rámci úmluvy CMR

CMR úmluva - Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě

Code - kód zboží, který ho jednoznačně identifikuje

CTD - (Combined Transport Document) nákladní list pro kombinovanou přepravu Sea - Air

D

D/N - (Debit Note) dlužní úpis

d.t. - (delivery time) čas dodávky

Duty - poplatek za dovoz zboží vyměřený celními orgány

E

EDI - (Electronic Data Interchange) označuje systémy pro elektronickou výměnu dat.

etc - (expected time of completion) předpokládané ukončení nakládky/vykládky.

EURO 1,2,3,4,5 - označení vozidel silniční dopravy splňujících emisní normy

EURO paleta - typizovaná paleta pro uložení zboží se základnou 0,8 x 1,2 m

F

FAK - sazba za zboží všeho druhu při přepravě v kontejnerech

FCO - (franco) vyplaceni

FEU - (Forty-foot Equivalent Unit) standardní jednotka pro 40.stopé kontejnery

FIATA - mezinárodní sdružení zasilatelů

FIATA FCR - (Forwarders Certificate of Receipt) FIATA speditérské potvrzení o přijetí (zboží, zásilky)

Foot (ft) - stopa = 0,3048 m - měrná jednotka délky britské a americké soustavy

frt. - (freight prepaid) přepravné zaplaceno)

ft - foot - - stopa ( délková míra 1 ft = 0,3048 m)

FYTO kontrola - prohlídka zboží rostlinného původu prováděné před jeho průvozem na hraničních přechodech

G

GATT - všeobecná dohoda o clech a obchodu

Groupage - sběrné zboží shromážděné pro přepravu

Gütter box - úložný prostor pro zboží dopravované především pro automobilový průmysl

H

Handling - manipulace s nákladem, překládka

I

ICC - mezinárodní sdružení leteckých zasilatelů

in-bond - zboží pod celním dozorem

Innenlader - speciální vozidlo pro přepravu plochého skla, desek, panelů apod

ISO - Dokumenty řady ISO byly vytvořeny mezinárodní organizací pro normalizaci za účelem stanovení mezinárodních požadavků na systémy řízení jakosti.

IRU - (International Road Transport Union)mezinárodní unie silničních dopravců

J

JCD - Jednotná celní deklarace

Just-In-Time - dodání zboží přesně v dohodnutém termínu

JUMBO - silniční vozidlo, souprava vozidel, s ložným prostorem o objemu od 101 do 120 m3

K

Kontejner - speciální prostředky pro uložení zboží

Kontejnerový podvozek - silniční podvozek návěsového provedení pro přepravu kontejnerů ISO s délkou od 20 do 45 stop

L

L/a - (Letter of adice) avizo, oznámení

LCL - (less than container load) částečný náklad pro kontejner

Low-deck - nízkoložné vozidlo v silniční dopravě

Ltd. - (Limited Liability) omezená odpovědnost

M

MEGA - vozidlo silniční dopravy s ložným prostorem o objemu cca. 100 - 120 m3 a s ložnou výškou cca. 3 m

Multimodální přeprava - přeprava využívající alespoň dva dopravní obory

M/W - (measurement/weight míra) kubatura/váha

N

Nadrozměrný náklad - náklad přesahující limitní rozměry silničních vozidel s nutností udělení zvláštního povolení k přepravě

Nákladní list CMR - je dokladem o uzavření přepravní smlouvy ve smyslu Úmluvy CMR a o převzetí zásilky dopravcem

NCTS - (New Computerised Transit Systém) elektronický systém přenosu dat v mezinárodním režimu tranzitu

nt. wt. - (Netweight) čistá váha

O

Open Top (OT) - označení pro kontejner ISO s nepevnou střechou umožňující nakládat zboží shora

Otevřené vozidlo - dopravní prostředek bez plachty či skříně

P

Packing List - balící list

pce - (piece) kus

pcl - (parcel) balíček

Phytosanitary Inspection - prohlídka zboží rostlinného původu

PLM - Překročená ložná míra

Postal Code - zkratka pro poštovní směrovací číslo v dané zemi

Přepravní povolení - mezinárodní přepravní povolení vydávané dopravci pro možnost vstupu vozidla do druhé, třetí země

R

RO-LA - železniční přeprava silničních vozidel nákladní dopravy

Ro/Ro - (roll on/roll off) lodi, na které mohou kolová vozidla přímo najíždět a vyjíždět

S

S.A. - (Société Anonyme) francouzský výraz pro akciovou společnost

Shipment - zásilka

T

Tautliner - valníkový návěs bez bočnic s třídílnou vyztuženou plachtou s možností nezávislého stahování boků nebo střechy

T/C - (Time-charter) nájem na dobu

TCP - Tranzitní celní prohlášení

TIR - mezinárodní dohoda o zvláštním režimu přeprav, tabulka na vozidle označuje provádění přepravy v tomto režimu

trailer - návěs s ložným objemem do 99 m3 s rozměry ložného prostoru (délka 13,62 x šířka 2,45-2,48 x

U

U.S. - (Under Seal) pod celní uzávěrou

V

VAT - (Value Addet Tax) daň z přidané hodnoty

v.c. - (valuable cargo) cenný náklad

Colli - nakládaný kus, počet kusů

W

Warrant - záruční listina na skladované zboží (skladištní list)

W/M - (Weight or Measurement) hmotnost nebo objem (sazba za hmotnost n. objem)

W/R - (Warehouse Receipt) stvrzenka na zboží v celním skladišti

Wt - (weight) váha, hmotnost

X

X. Heavy - zvlášť těžký

XOS - (Extra Outsider) nadměrná velikost

Z

ZIP Code - zkratka pro poštovní směrovací číslo v dané zemi

 


Příbuzné články:


 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz